Aan de slag met duurzaam verpakken

Hoe kan Nederland het gebruik van kunststof recyclaat afkomstig van verpakkingen bevorderen en hoe doen andere landen om ons heen dit eigenlijk? Onderzoek naar deze vragen wijst uit dat in het buitenland verschillende voorbeelden van beleid zijn die ook in Nederland kunnen worden ingevoerd.

Internationale verkenning naar gebruik van recyclaat uit kunststof verpakkingen

30 oktober 2019

Hoe kan Nederland het gebruik van kunststof recyclaat afkomstig van verpakkingen bevorderen en hoe doen andere landen om ons heen dit eigenlijk? Onderzoek naar deze vragen wijst uit dat in het buitenland verschillende voorbeelden van beleid zijn die ook in Nederland kunnen worden ingevoerd.

De studie laat tevens zien dat harmonisatie zeer gewenst is, omdat producenten en importeurs zich nu in elk land bij een apart recyclingsysteem of overheidsinstantie moeten melden en een afvalbeheersbijdrage betalen. Ook benadrukt de studie dat altijd moet worden ingezet op goed recyclebare verpakkingen en het gebruik van recyclaat.

Deze bevindingen komen uit de zogeheten ‘Internationale verkenning’ die in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat is uitgevoerd voor het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Hiervoor is gekeken naar de toepassing van gerecyclede kunststof verpakkingen in drie relevante Europese landen, te weten Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Huidige situatie

Duitsland loopt voorop in Europa met het inzamelen, scheiden en recyclen van kunststof verpakkingsafval. De Duitsers zijn met afstand de grootste verbruiker en inzamelaar van kunststof verpakkingen. Duitsland is daardoor de grootste markt voor kunststof verpakkingsafval in Europa. Denemarken heeft een innovatieve kunststofverwerkende sector, maar zit nog aan het begin van de transitie van het verbranden naar het recyclen van kunststofafval. De Denen lopen achter op Nederland op het gebied van het inzamelen en scheiden. In Groot-Brittannië wordt weliswaar 47% van het kunststof verpakkingsafval ingezameld voor recycling, maar een groot deel hiervan werd tot voor kort geëxporteerd.

De mogelijkheden voor het toepassen van recyclaat worden vooral vergroot door de kwaliteit van het ingezamelde en gesorteerde materiaal te verbeteren. Dit doen de onderzochte landen onder meer door gescheiden inzameling bij consumenten (bronscheiding) en statiegeldsystemen.

Beleid

Waar de drie landen verplichtingen en quota stellen voor het inzamelen en recyclen van kunststofafval, zijn deze er (nog) niet voor het gebruik van recyclaat. In Duitsland laat men weten dat het gebruik van tenminste 25% recyclaat verplicht wordt in PET-flessen. Ook wil Duitsland korting geven op het tarief van het Duales System voor verpakkingen die kunststof recyclaat bevatten. Het Verenigd Koninkrijk wil juist belasting gaan heffen op de single use plastics die minder dan 30% recyclaat bevatten.

Om nieuwe afzetmarkten te vinden voor kunststof recyclaat, worden in de drie landen onderzoeksprogramma’s gesubsidieerd. Door normering van de specificaties van recyclaat wordt bevorderd dat er meer vertrouwen bij verwerkers en marktpartijen ontstaat over de kwaliteit en betrouwbaarheid van recyclaat. In zowel Denemarken, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk wordt het toepassen van recyclaat als belangrijke voorwaarde bij publieke aanbestedingen gesteld.

Klik hier voor de publicatie ‘Internationale verkenning - Toepassing van gerecyclede kunststof verpakkingen in drie relevante Europese landen.

Eindsymposium KVG

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof van het KIDV en Rijkswaterstaat stimuleert de toepassing van recyclaat van kunststof verpakkingsafval in producten. Het programma wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds. De internationale verkenning bouwde voort op ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’, een analyse van de Nederlandse markt van recyclaat gemaakt van kunststof verpakkingsafval die eerder voor het KVG-programma werd uitgevoerd.

Op woensdag 13 november a.s. worden de resultaten van het KVG-programma bekend gemaakt. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.