Kennis ontwikkelen, kennis samenbrengen, kennis delen

 • Kennis ontwikkelen

 • Kennis delen

 • Kennis samenbrengen

Over het KIDV

Duurzaam verpakken = circulair verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is in 2013 opgericht om bij te dragen aan een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Circulair verpakken betekent dat verpakkingen zo worden ontworpen, geproduceerd en verwerkt, dat ze kunnen worden vernieuwd, gereduceerd, hergebruikt en gerecycled. Zo creëren we nieuwe economische kansen, worden we minder afhankelijk van andere landen voor grondstoffen en het is goed voor het milieu.

Kennis ontwikkelen, bijeenbrengen en delen

Samenwerking tussen leveranciers, producenten, importeurs, verpakkers, afvalverwerkers en recyclers is hiervoor essentieel. Het gaat immers om het sluiten van de hele keten: van grondstof tot hergebruik. Voorwaarde voor deze samenwerking is dat alle ketenpartijen kunnen beschikken over feitelijke kennis over duurzaam verpakken, volgens de uitgangspunten reduce, re-use, re-new en recycle. Het KIDV zorgt voor het ontwikkelen, bijeenbrengen en delen van die kennis.

 

Onze hoofdactiviteiten en werkwijze

Elk jaar publiceert het KIDV een Verduurzamingsagenda met het jaarprogramma, rond de volgende
hoofdactiviteiten:

 • Verduurzamingsplannen

  Volgens de Raamovereenkomst verpakkingen 2013 – 2022 stellen branches verduurzamingsplannen voor verpakkingen op.

  Daarin nemen zij hoogst haalbare doelen op, die door een wetenschappelijke commissie onder leiding van het KIDV worden getoetst. Het KIDV stelt deze doelen vast en monitort de voortgang. In aansluiting op de brancheverduurzamingsplannen, stellen materiaalorganisaties ook verduurzamingsplannen per materiaalsoort op.

  Lees hier meer over de brancheverduurzamingsplannen.

 • Onderzoek

  In samenwerking met vijf universiteiten en onderzoeksbureau TNO voert het KIDV een wetenschappelijk onderzoeksprogramma uit.

  Dit draagt bij aan fundamentele verdieping van kennis over het ontwerpen van duurzame verpakkingen, de herwinning van kunststof, de efficiëntie en effectiviteit van recycling en milieueffecten. Het programma bevat ook actuele vragen uit de brancheverduurzamingsplannen. Het KIDV heeft dit programma opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food and Nutrition (TiFN), met zeggenschap van het KIDV over de te onderzoeken onderwerpen. Deze samenwerking biedt als belangrijk voordeel dat meerdere kennisinstellingen en universiteiten zijn aangesloten. Toezicht op de uitwerking en uitvoering gebeurt door een stuurgroep met wetenschappers, onder voorzitterschap van het KIDV. De wetenschappelijke onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door bij publicaties van (deel) onderzoeken standaard gebruik te maken van reviews door andere wetenschappers. Verder voert het KIDV samen met hogescholen projecten uit die leiden tot praktische kennis voor ketenpartners.

  Lees hier meer over het wetenschappelijk onderzoeksprogramma.

 • Projecten

  Het KIDV voert projecten uit om de verduurzaming van de product-verpakkingsketen te verbeteren en genereert praktisch toepasbare kennis.

  De focus ligt onder meer op koploperprojecten die voortkomen uit de brancheverduurzamingsplannen en op projecten over de kunststofketen. In 2017 wordt de Raamovereenkomst geëvalueerd. In de aanloop daar naartoe kunnen de Raamovereenkomstpartijen (het Rijk, het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten) het KIDV vragen om één of meerdere projecten uit te voeren die voortkomen uit een actueel thema. De projecten van het KIDV worden zelfstandig uitgevoerd of door universiteiten en kennisinstellingen, onder begeleiding van het KIDV. Bij de uitvoering werkt het KIDV met klankbordgroepen, externe commissies en/of met peer reviews die inzichten, expertise en adviezen aanreiken. Bij de samenstelling daarvan wordt geselecteerd op relevante kennis van de potentiële leden en op de mogelijkheid tot het creëren van draagvlak voor de projecten.

  Klik hier voor de huidige projecten van het KIDV.

 • Kennisdeling

  Het KIDV speelt actief in op de kennisbehoefte bij ketenpartijen, door het ontwikkelen, bijeenbrengen en delen van kennis.

  Dat doen we door onze kennis te combineren met die van anderen, zodat er een nog beter en completer overzicht ontstaat van ontwikkelingen en innovaties in de verpakkingsketen. Het KIDV deelt die kennis onder meer via deze website, social media, online nieuwsbrieven, de Verdiepingsbijeenkomsten en deelname aan congressen en seminars van andere partijen.

Organisatie

Het KIDV bestaat uit een Raad van Toezicht, een College van onafhankelijke experts en het KIDV-bureau. De Raad van toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven. Het College van onafhankelijke experts bestaat uit wetenschappers van diverse universiteiten.

Het KIDV wordt bekostigd door het Afvalfonds Verpakkingen met twee miljoen euro per jaar voor een periode van tien jaar. Dit bedrag komt uit de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De invulling van dit budget wordt bepaald op basis van jaarplannen. Het KIDV legt jaarlijks verantwoording af over de activiteiten en resultaten in een jaarrapportage en in een financieel jaarverslag, die op deze site worden gepubliceerd.

 

KIDV-bureau

 • Hester Klein Lankhorst

  Directeur
 • Ingrid Goud

  Office- en HR management
 • Vincent Balk

  Projectleider
 • Karen van de Stadt

  Verpakkingskundige
 • Nynke Arntzen

  Verpakkingskundige
 • Kees Kerstens

  Projectleider
 • Anne-Marth Vrind

  Projectleider
 • Marc Reijnders

  Projectleider
 • Peter Blok

  Projectleider
 • Lilian Scholten

  Communicatieadviseur
 • Angélique Bergers

  Communicatieadviseur
 • Daphne van den Berg

  Projectleider
 • Niels van Marle

  Verpakkingskundige
 • Gijs Langeveld

  Projectleider

Vacaturebank

 • Afstudeeropdracht bij thuiswinkel.org

  Op zoek naar een afstudeeropdracht die praktisch relevant is? Brancheorganisatie thuiswinkel.org is op zoek naar een student die een strategie ontwikkelt en uitvoert voor het monitoren van de voortgang voor het brancheplan verduurzaming verpakkingen.

  Lees meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken bestaat uit de volgende leden:

 • Cees de Mol van Otterloo

  Directeur Afvalfonds Verpakkingen (voorzitter)
 • Marc Jansen

  Directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (penningmeester)
 • Marian Geluk

  Directeur Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie

College van onafhankelijke experts

Op dit moment wordt een College van onafhankelijke experts samengesteld bestaande uit wetenschappers van diverse universiteiten. Het College van onafhankelijke experts zal het KIDV inhoudelijk adviseren rond projecten. 

 • Zodra de samenstelling van het college bekend is, worden de namen hier gepubliceerd.