Aan de slag met duurzaam verpakken

Inleiding

In december 2015 publiceerde de Europese Commissie het EU-actieplan voor de circulaire economie, ‘Closing the loop’. Het actieplan wordt ook wel het circulaire economie pakket (CEP) genoemd en gaat over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

In het CEP worden onder meer de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Herziening van de wetgeving over afvalstoffen.
    Zes bestaande richtlijnen over het beheer en de verwerking van afval worden aangepast, waaronder de Europese Richtlijn 2008/98/EG over afval in het algemeen en de Europese Richtlijn 94/62/EG over verpakkingen en verpakkingsafval (Afvalpakket).
    Richtlijnen van de Europese Unie bevatten doelstellingen waar alle lidstaten aan moeten voldoen. Het beoogde resultaat staat vast, maar lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken om aan de doelstelling te voldoen. De Nederlandse wetgeving ten aanzien van afvalstoffen en verpakkingen zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en het Besluit beheer verpakkingen 2014.
  • Een Strategy for Plastics met de visie van de Europese Commissie op de nieuwe plastic economie van Europa.
  • Als vervolg op het circulaire Afvalpakket heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan om de aanpak van wegwerpplastics (Single Use Plastics proposal) te regelen, met het doel om de vervuiling van de (maritieme) leefomgeving tegen te gaan.