Aan de slag met duurzaam verpakken

Kunststof verpakkingsafval als grondstof

Om de kunststof verpakkingsketen beter te kunnen sluiten, zowel economisch als qua grondstoffen, moeten vraag en aanbod van kunststof recyclaat goed op elkaar aansluiten. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) werkt samen met Rijkswaterstaat aan het project ‘Kunststof verpakkingsafval als grondstof’. Met dit project wordt de vraag naar gerecyclede kunststoffen, binnen en buiten de verpakkingsketen, gestimuleerd.

Het doel van dit project is om de toepassing van gescheiden ingezameld kunststof verpakkingsafval te stimuleren. Ook dient het gebruik van primaire grondstoffen worden verminderd door innovaties te stimuleren en belemmeringen in de markt van vraag en aanbod op te lossen.

Het project bestaat uit twee pijlers, waarvan het KIDV de eerste pijler, innovatie, uitvoert. 

Innovatie: nieuwe toepassingen voor gerecycled kunststof stimuleren. Bedrijven worden ondersteund bij het opzetten van projecten, waarbij gerecyclede kunststoffen de virgin kunststoffen vervangen of nieuwe verpakkingen en verpakkingsmaterialen worden ontwikkeld die geschikt zijn voor recycling.

Inkooppilots: toewerken naar een bredere en stabielere vraag naar gerecyclede kunststoffen op twee inkoopniveaus. Het eerste niveau is de directe inkoop van kunststof recyclaat door bedrijven voor de toepassing in producten. Het tweede niveau is de inkoop door overheden en bedrijven van producten waarin gerecycled kunststof is verwerkt.

Marktpartijen worden uitgedaagd om voorstellen voor een pilot in te dienen op basis van:

  • Productdesigns waarin gerecycled kunststof direct wordt meegenomen en/of producten op die manier zijn ontwerpen dat ze gemakkelijker gerecycled kunnen worden;
  • Verwerkingstechnieken voor de toepassing van gerecycled kunststof verpakkingsafval in nieuwe producten of verpakkingen;
  • Nieuwe vormen van samenwerking waardoor knelpunten worden weggenomen en meer zekerheden bij ketenpartijen ontstaan.

Het KIDV helpt de bedrijven om de slagingskans van de pilot zo groot mogelijk te maken en het idee uiteindelijk te kunnen opschalen. Dit doet het KIDV door middel van:

  • Een bijdrage van € 70.000,- per pilot;
  • Technische, juridische en financiële begeleiding gedurende de pilot;
  • Adviseren bij het opstellen van het voorstel en het vormen van een consortium;
  • Toegang bieden tot een relevant netwerk dat bestaat uit onder andere potentiele afnemers en kennispartners.

Inmiddels zijn de pilotprojecten geselecteerd en van start gegaan. Meer informatie over de projecten vindt u hier

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Pascal Zoetbrood, via het e-mailadres: pzoetbrood@kidv.nl.