Duurzaam verpakken = Circulair verpakken. Van ontwerp tot hergebruik en recycling

Circulair design verdient meer aandacht in Rijksbreed programma

30 maart 2017

Wat moeten we doen om in 2050 een circulaire economie te realiseren? Biedt het Rijksbrede programma Circulaire Economie voldoende houvast om dit mogelijk te maken of ziet de overheid nog zaken over het hoofd?

Het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) heeft onlangs een advies over de overgang naar een circulair Nederland aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma (infrastructuur & milieu). Hierin geeft het overlegorgaan de overheid aandachtspunten en ideeën mee die nu niet zijn opgenomen in het rijksbrede programma.

Zo ziet het OIM in het rijksbrede plan voor de circulaire economie weinig terug over circulair design. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), dat heeft meegewerkt aan dit advies, onderschrijft het belang van circulair ontwerpen voor de overgang naar een circulaire economie. Als ontwerpers er al rekening mee houden hoe een product of verpakking het beste kan worden afgedankt en gerecycled, levert dat milieuwinst in de hele keten op.

Ook vindt het OIM de toename van maatschappelijk verantwoord inkopen met 10 procent, die nu in het rijksbrede programma is voorzien, niet ambitieus genoeg. Circulair verpakken kan in haar ogen veel harder groeien en de overheid kan hierin als ‘launching customer’ een voortrekkersrol spelen. Het OIM benadrukt het belang van kennisontwikkeling bij inkopers voor het bereiken van ambitieuzere doelen.

De staatssecretaris was er vooral blij mee dat in het advies naar voren komt dat de circulaire economie niet een zaak is van de rijksoverheid alleen, maar dat het voor een breed gedragen beleidskader essentieel is om ook lagere overheden erbij te betrekken. Aan de rol van gemeentes en provincies in de circulaire economie zal het overlegorgaan daarom nog voor de zomer een brainstormsessie wijden.  

Lees hier het adviesrapport van het OIM.