Duurzaam verpakken vraagt om samenwerking tussen alle spelers in de keten: van grondstoffenleverancier tot afvalverwerker

Verduurzamingsagenda 2017

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft op 21 februari 2017 zijn jaarprogramma, de Verduurzamingsagenda Verpakkingen 2017, gepubliceerd. Hierin geeft het KIDV een overzicht van de activiteiten die voor 2017 op de agenda staan, gericht op het ontwikkelen, ontsluiten en delen van kennis voor alle partners in de verpakkingsketen. Met deze kennis kunnen zij verdere stappen zetten op weg naar een circulaire economie.

Hieronder belichten wij enkele nieuwe speerpunten uit de Verduurzamingsagenda en een aantal vertrouwde thema’s waar wij ons ook dit jaar voor inzetten.

Nieuwe wegen

Het KIDV levert in het tweede kwartaal de resultaten van het onderzoeksproject naar de kunststofketen op. In dit project onderzoeken we welke interventies nodig zijn om de kunststofketen zowel fysiek als economisch te sluiten. De raamovereenkomstpartijen – overheid, gemeentes, verpakkend bedrijfsleven – kunnen deze nieuwe inzichten gebruiken bij de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 in de tweede helft van 2017.

Het verduurzamen van verpakkingen begint op de tekentafel; ontwerpers kunnen in deze fase al nadenken over hoe de verpakking beter kan worden afgedankt en gerecycled. Het KIDV geeft dit jaar de kennis op het gebied van design for circularity een impuls, zowel bij bedrijven als bij verpakkingsopleidingen. Zo ontwikkelen wij voor professionals uit de verpakkingssector korte cursussen over dit onderwerp. Voor het HBO werkt het KIDV aan een nieuwe onderwijsmodule. Ook op academisch niveau kijken we waar meer inzet nodig is.

De aandacht voor biobased materialen en de toepassing daarvan groeit. Daarom werkt het KIDV in 2017 aan een Biobased agenda. Hierin bieden wij een overzicht van alle beschikbare informatie over biobased, inventariseren we eventuele kennishiaten en kijken we hoe die kunnen worden ingevuld.

De interesse voor circulair verpakken uit het buitenland neemt toe; internationale partijen benaderen ons vaker voor samenwerking en kennisdeling. Het KIDV speelt hierop in met het opzetten van een internationaal kennisplatform. Dit platform stelt buitenlandse partijen in staat te profiteren van de kennis die in het veld reeds aanwezig is over circulair verpakken.

Blijvende betrokkenheid

Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma, dat het KIDV in samenwerking met het Topinstitute Food and Nutrition van de WUR uitvoert, levert in 2017 diverse publicaties op. Zo komt een onderzoek uit naar consumentengedrag bij de aankoop van duurzaam verpakte producten. Ook werken wij aan een rekenmodel voor gemeenten. Dit is een praktische tool waarmee gemeenten op individueel niveau kunnen zien hoeveel gerecyclede grondstoffen zijn gemaakt uit het opgehaalde vuilnis binnen hun grenzen.   

De brancheverduurzamingsplannen, waarin branches concrete doelen formuleren voor het verduurzamen van verpakkingen, beslaan inmiddels 83 procent van het verpakkingsgewicht dat in Nederland op de markt wordt gebracht. Met nog twee plannen te gaan, staat de teller eind maart op 88 procent. Dat is een mooi resultaat, zeker omdat er voor het eerst in Europa stelselmatig en branche-breed afspraken worden gemaakt over het verduurzamen van de product-verpakkingsketen. Om te beoordelen wat de verduurzamingsplannen concreet opleveren, begint het KIDV dit jaar met de monitoring van de voortgang op de hoogst haalbare doelen.

Daarnaast hebben de raamovereenkomstpartijen het KIDV de opdracht gegeven om hoogst haalbare doelen op te stellen voor de branches die geen eigen verduurzamingsplan hebben opgesteld, zodat een ‘gelijk speelveld’ ontstaat. Deze doelen worden getoetst door de wetenschappelijke toetsingscommissie. In het tweede kwartaal van 2017 stelt het KIDV-bestuur deze doelen vast.

Met het Meldpunt Verpakkingen voorziet het KIDV in een duidelijke behoefte, merken we aan het stijgende aantal meldingen dat binnenkomt. Het meldpunt slaat een brug tussen bedrijfsleven en consumenten. De meldingen die consumenten doen van verpakkingen die in hun ogen duurzamer kunnen, zetten bedrijven aan het denken. In sommige gevallen leiden ze zelfs tot een aanpassing van de verpakking.  

Verder zien we een grote en groeiende belangstelling voor de KIDV-Verdiepingsbijeenkomsten. Hier delen we de beschikbare kennis over actuele onderwerpen en brengen we alle partijen in één middag ‘op dezelfde vlieghoogte’. De laatste Verdiepingsbijeenkomst over chemisch recyclen, op 9 februari, was vrijwel direct na het versturen van de uitnodiging overtekend. Dit stimuleert ons om actuele thema’s tijdens Verdiepingsbijeenkomsten te blijven agenderen en onze kennis breed te delen.

Klik hier voor de Verduurzamingsagenda Verpakkingen 2017.