Duurzaam verpakken: Reduce, Re-use, Recycle en Re-new

Wat is een brancheverduurzamings­plan?

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat brancheorganisaties verduurzamingsplannen opstellen met hoogst haalbare doelen voor verpakken. Met deze verduurzamingsplannen worden er voor het eerst in Europa stelselmatig en branche-breed afspraken gemaakt over het verduurzamen van de productverpakkingsketen. Dit geeft een impuls aan de ontwikkeling naar een circulaire economie, in het bijzonder voor verpakkingen.

Op deze manier worden naast de doelen die in de raamovereenkomst zijn gesteld voor het recyclen van verpakkingsmateriaal, nu ook afspraken gemaakt over verduurzaming bij het ontwikkelen van verpakkingen. De plannen liggen in het verlengde van de Europese verplichting inzake de essentiële eisen voor verpakkingen. De hoogst haalbare doelen concretiseren de essentiële eisen. De branches spannen zich in om alle bedrijven in de branche, waaronder koplopers, achterblijvers en middenmoters, aan te sporen de vastgestelde doelen te behalen. In de aanpak die door het KIDV is ontwikkeld, zijn de hoogst haalbare doelen logischerwijs gebaseerd op de prestaties van koplopers uit de branches. Koplopers binnen een branche kunnen met hun prestaties de overige leden van dezelfde branche inspireren om verpakkingen verder te verduurzamen. De hoogst haalbare doelen moeten in 2018 zijn gerealiseerd. Vanaf 2017 wordt de analyse opnieuw uitgevoerd, waarna de hoogst haalbare doelen voor de periode 2018 - 2022 worden vastgesteld.

Het KIDV is aangewezen als de partij die de verduurzamingsplannen toetst. Hiervoor is een toetsingscommissie ingesteld met vier wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten, ieder met hun eigen expertise, om zo de kwaliteit te borgen. Op basis van het oordeel van de toetsingscommissie stelt het KIDV-bestuur de brancheverduurzamingsplannen vast, waarna ze worden aangeboden aan de raamovereenkomstpartijen, te weten het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het verpakkend bedrijfsleven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan de plannen met de hoogst haalbare doelen gebruiken bij het opstellen van beleid.

Klik hier voor informatie over de methodiek die het KIDV heeft ontwikkeld en voor de aanpak voor het opstellen van brancheverduurzamingsplannen.

Klik hier voor de actuele stand van zaken.

Klik hier voor alle plannen en hoogst haalbare doelen.

Klik hier voor de opbrengst van de brancheverduurzamingsplannen.

KIDV-bureau

  • Vincent Balk

    Projectleider
  • Marc Reijnders

    Projectleider