Duurzaam verpakken = Circulair verpakken. Van ontwerp tot hergebruik en recycling

About the program/Over het programma

In the period 2015 – 2018 the Netherlands Institute for Sustainable Packaging (KIDV) conducts a scientific research program to the reduction of the environmental impact of future packaging chains in the Netherlands together with the universities of Twente, Groningen, Delft, Wageningen, Aachen (Germany) and independent research organisation TNO. The scientific research plan is a joint effort of KIDV and the Top Institute Food & Nutrition (TIFN), within the context of the research theme Food Chain Sustainability and Dynamics.

Information in English

Central themes of the scientific research program

 • Design tools and methodology
  Which aspects should packaging professionals take into account from the perspective of sustainable pacakaging? And what affects consumer behaviour when it comes to sustainable packaging?
 • Recycling efficiency
  What determines the separated collection behaviors of consumers in regard to different collection services and packaging types, in relationship with socioeconomic and psychological factors?  What is the impact of the quality of the collected material stream, both in terms of quality (homogeneity) and purity (pollution) on recycling efficiency and effectiveness?
 • Plastic waste chain
  How can producers of raw materials, sorting and recycling companies contribute to improved recycling of plastic packaging materials? And what are possible applications for recycled materials?
 • Total impact assesment
  How can a widely accepted approach be developed, including prioritization of impact categories to be analyzed, and the aggregation approach, modelled in a straightforward tool to measure sustainability of the packaging chain in an objective and internationally accepted way?

Goals

The scientific research program aims to:

 • Deliver scientifically based insights – to be published in scientific publications - regarding the environmental burden caused by product packaging chains in the Netherlands.
 • Address the identified knowledge gaps scientifically and identify and clarify the most relevant mechanisms that contribute to this environmental burden.
 • Translate the scientific insights into practical and applicable knowledge.
 • Connect science and knowledge institutions, government, municipalities and associations of Dutch producers and importers.

Organisation

Cooperation between the KIDV and TIFN offers the advantage of connecting several research institutes and universities, ensuring optimum use of available competencies in the Netherlands and a innovation.

KIDV decides about the content of the scientific research program. A steering committee of scientists oversees the elaboration and implementation of the research program, chaired by the KIDV. The scientific independence is ensured by the default execution of review studies by other scientists of publications of the different work packages.

Projectplan

Here you can download the projectplan ‘Scientific research program sustainable packages’. 

Informatie in het Nederlands

Over het programma

In de periode 2015 tot en met 2018-2019 voert het KIDV in samenwerking met universiteiten Twente, Groningen, Delft, Wageningen, Aken en kennisinstituut TNO, wetenschappelijke onderzoeken uit. Het programma is opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food and Nutrition (TiFN) en richt zich op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de product-verpakkingsketen in Nederland.

In het programma staan vier verpakkingsthema’s centraal:

 • Design tools and methodology:
  met welke aspecten dient een verpakkingsontwikkelaar rekening te houden vanuit het perspectief van duurzaam verpakken? En: wat beïnvloedt consumentengedrag ten aanzien van duurzaam  verpakken?
 • Recycling efficiency:
  wat bepaalt het gedrag van consumenten in relatie tot verschillende inzamelsystemen? En: hoe kan materiaal zo worden gefabriceerd dat teruggewonnen verpakkingen weer herbruikbare (deel)materialen  worden?
 • Plastic waste chain:
  hoe kunnen grondstofproducenten, sorteerbedrijven en hergebruikbedrijven bijdragen aan betere recycling van kunststof verpakkingsmaterialen? En: welke toepassingsmogelijkheden zijn er voor herwonnen materialen?
 • Total impact assesment:
  welke definities kunnen worden opgesteld om de hoogwaardigheid van verschillende toepassingen per gerecycled materiaal te bepalen? En: hoe kan verduurzaming van de verpakkingsketen op een objectieve en internationaal aanvaarde wijze worden gemeten?

Doelen

De doelen van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma zijn om op deze thema’s:

 • wetenschappelijke kennis te verzamelen en te genereren;
 • onderbouwde gezamenlijke inzichten te verkrijgen;
 • dit te vertalen naar praktische kennis en vaardigheden en
 • het verbinden van wetenschap/kennisinstellingen, overheden en het verpakkende bedrijfsleven.

Organisatie

De samenwerking tussen het KIDV en het TiFN biedt als belangrijk voordeel dat meerdere kennisinstellingen en universiteiten zijn aangesloten, zodat de in Nederland beschikbare competenties optimaal worden benut en innovatie wordt gestimuleerd.

Het KIDV heeft zeggenschap over de te onderzoeken onderwerpen. Een uit wetenschappers samengestelde stuurgroep houdt toezicht op de uitwerking en uitvoering van het onderzoeksprogramma, onder voorzitterschap van het KIDV. De wetenschappelijke onafhankelijkheid wordt gewaarborgd doordat er standaard gebruik wordt gemaakt van een review door andere wetenschappers van publicaties van (deel) onderzoeken.

Projectplan

Klik hier voor het (Engelstalige) projectplan ‘Scientific research program sustainable packages’. Hierin staat een samenvatting van de doelen, aanpak en uitvoering van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma.

Projectleider

 • Peter Blok

  Projectleider