<# $FIELDS['contenttypes'] = "1,2,9,17,27,30,36,37,42,43,49,60,64,80,87,88,90,91,92,93,95,96,98,99,101,105"; if($CHANNEL['Code']<>"DEF") { $suffix = "_".$CHANNEL['Code']; } # reverse define the physical field based on the friendly field $qu = "select FieldName,title,`group`,contenttype from site_contenttypefields where contenttype IN (".$FIELDS['contenttypes'].") and `group`<>'Admin'"; #echo $qu; $q = mysql_query($qu); while( list($fieldName,$friendlyName,$group,$contenttype)=mysql_fetch_row($q)) { //add contenttype specific fields $allArray[$contenttype][$fieldName]['fieldName'] = $fieldName; $allArray[$contenttype][$fieldName]['friendlyName'] = $friendlyName; $allArray[$contenttype][$fieldName]['group'] = $group; } foreach($allArray as $ct => $ctfields) { foreach($ctfields as $field){ # Map the fields in default group to possible other Channel Code if($field['group']=="") { $search = $field['friendlyName'].$suffix; if($return = getParentStack($search,$ctfields)) { $returnKey = array_keys($return); #echo "mapping ".$field['friendlyName']." to: ".$returnKey[0]." \n\n"; $FIELDS[$ct][$field['friendlyName']] = $returnKey[0]; $pagesearch = $field['friendlyName'].$suffix; $pagevalue = $field['friendlyName']; if($PAGE['contenttype'] == $ct){ #overrule $PAGE array & set def array for current contenttype $PAGE[$pagevalue] = $PAGE[$pagesearch]; $FIELDS[$field['friendlyName']] = $returnKey[0]; } #echo ">>".$field['friendlyName']. "($pagesearch) = ".$PAGE[$pagesearch]."\n"; } else { # Cannot find in the array, map the FIELDS to default $FIELDS[$ct][$field['friendlyName']] = $field['fieldName']; } } } } $FIELDS['contenttypes'] = explode(",",$FIELDS['contenttypes']); $FIELDS['titleSelect'] = " CASE "; foreach($FIELDS['contenttypes'] as $ct){ if(empty($FIELDS[$ct]['Titel'])){ $FIELDS[$ct]['Titel'] = $FIELDS['Titel']; } $FIELDS['titleSelect'] .= " WHEN contenttype = ".$ct." THEN ".$FIELDS[$ct]['Titel']; } $FIELDS['titleSelect'] .= " ELSE Title END"; #> <# if(!function_exists('strfromtime')){ function strfromtime($format, $date){ global $CHANNEL; $months = array( 'NL' => array( 'januari', 'februari', 'maart', 'april', 'mei', 'juni', 'juli', 'augustus', 'september', 'oktober', 'november', 'december' ), 'ENG' => array( 'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December' ) ); $monthsArray = $months[$CHANNEL['LanguageCode']]; return str_replace('[month]', $monthsArray[date('n', $date)-1], strftime(str_replace('%B', '[month]', $format), $date)); } } if(!function_exists('shortenstr')){ function shortenstr($string, $limit = 0){ $string = preg_replace('/[\[{\(].*[\]}\)]/U', '', trim(strip_tags($string))); if($limit && strlen($string)>$limit){ $string = trim(substr($string, 0, $limit)); $lastChar = substr($string, -1); if($lastChar != '.' && $lastChar != '!' && $lastChar != '?'){ $string = substr($string, 0, $limit-2); $string = substr($string, 0, strrpos($string, ' ')).'..'; } } return $string; } } setlocale(LC_TIME, 'NL_nl'); $isHome = $PAGE['nr']==$CHANNEL['Startpage']; /* INSERT ACCORDION*/ /*$PAGE['Content'] = str_replace(array('

[accordion]

', '

[/accordion]

'), array('
', '
'), $PAGE['Content']); $dom = new DOMDocument(); $dom->loadHTML(mb_convert_encoding($PAGE['Content'], 'HTML-ENTITIES', 'UTF-8')); $path = new DOMXPath($dom); $accordions = $path->query("//*[contains(concat(' ', normalize-space(@class), ' '), ' accordion ')]"); foreach($accordions as $accordion){ $clone = $accordion->cloneNode(); $currentCloneDiv; foreach($accordion->childNodes as $childNode){ if(in_array($childNode->nodeName, array('h1', 'h2', 'h3'))){ $clone->appendChild($childNode->cloneNode(true)); $currentCloneDiv = $dom->createElement('div'); $clone->appendChild($currentCloneDiv); } else if($currentCloneDiv != null) { $currentCloneDiv->appendChild($childNode->cloneNode(true)); } } $accordion->parentNode->replaceChild($clone, $accordion); } $PAGE['Content'] = urldecode($dom->saveHtml());*/ /* /INSERT ACCORDION*/ if(!empty($_GET['highlight'])){ $_GET['highlight'] = htmlspecialchars($_GET['highlight']); $PAGE['Titel'] = str_replace($_GET['highlight'], ''.$_GET['highlight'].'', $PAGE['Titel']); $PAGE['Omschrijving'] = str_replace($_GET['highlight'], ''.$_GET['highlight'].'', $PAGE['Omschrijving']); $PAGE['Content'] = str_replace($_GET['highlight'], ''.$_GET['highlight'].'', $PAGE['Content']); } #> Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 (2012-2016) [COOKIECONSENT]
<# if($PAGE['nr'] == 8095){ $headerProperties = ' class="backstretch" style="background-image: url(8095&field=Binary1)"'; } else if(!$isHome){ $q = "SELECT nr FROM vw_activeContent WHERE contenttype=9 AND parent=6141 ORDER BY RAND() LIMIT 1"; $q = mysql_query($q) or die(mysql_error()); if(mysql_num_rows($q)){ $r = mysql_fetch_assoc($q); $headerProperties = ' class="backstretch" style="background-image: url('.URL($r['nr']).'&field=Binary1)"'; } } else { $headerProperties = ''; } #> >
<# if($isHome && $PAGE['nr']!=28){ $quotesArray = PAGE('Variabele2', 28); } else { $quotesArray = $PAGE['Toon quotes']; $quotesArray = "'7929';"; } $q = "SELECT ".$FIELDS[91]['Titel']." AS quote FROM vw_activeContent WHERE contenttype=91 AND parent=6148 ".($quotesArray?" AND nr IN (".implode(',', multicheckboxtoarray($quotesArray)).")":""). " ORDER BY RAND() LIMIT 1"; $q = mysql_query($q) or die(mysql_error()); if(mysql_num_rows($q)){ $r = mysql_fetch_assoc($q); #>

<#=$r['quote']#>

<# } #>
Vermindering van de milieudruk door preventie en recycling, dat is het doel van het beleid op het gebied van verpakkingen. De Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 geeft invulling aan de inspanningen die gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en het Rijk hierbij plegen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.
<# if(!function_exists('breadcrumb')){ function breadcrumb($id = null, $format = '%Variabele1,Title%', $separator = ' > ', $showHome = true){ if(empty($id)){ global $PAGE; $id = $PAGE['nr']; } $fields = array(); preg_match_all('/%(.*?)%/', $format, $matches); foreach($matches[1] as $match){ if($match != 'url'){ $fieldGroups = explode(',', $match); if(count($fieldGroups)>=2){ $fields[$match] = $fieldGroups; } else { $fields[$match] = $match; } } } $items = array(); getParent($id, $fields, $items, $showHome); $items = array_reverse($items); return buildBreadcrumb($items, $format, $separator); } } if(!function_exists('getParent')){ function getParent($id, $fields, &$items, $showHome){ $useFields = array(); foreach($fields as $k=>$v){ if(is_array($v)){ $useFields[] = "IF(".$v[0]."!='', ".$v[0].", ".$v[1].") AS '".$k."'"; } else { $useFields[] = $v; } } $q = "SELECT parent, ".implode(', ', $useFields)." FROM vw_activeContent WHERE nr=".$id." LIMIT 1"; $q = mysql_query($q) or die(mysql_error()); if(mysql_num_rows($q)){ $r = mysql_fetch_assoc($q); $parent = $r['parent']; unset($r['parent']); $r['nr'] = $id; if(!empty($items)){ $r['url'] = URL($id); } $items[] = $r; if($parent!=28 || $showHome){ getParent($parent, $fields, $items, $showHome); } } } } if(!function_exists('buildBreadcrumb')){ function buildBreadcrumb($items, $format, $separator){ $html = array(); foreach($items as $item){ $tempFormat = $format; if(empty($item['url'])){ $item['url'] = ''; $tempFormat = str_replace(array('', 'href="%url%"'), array('', ''), $tempFormat); } foreach($item as $k=>$v){ $tempFormat = str_replace('%'.$k.'%', $v, $tempFormat); } $html[] = $tempFormat; } return implode($separator, $html); } } //'%'.$FIELDS['MenuNaam'].','.$FIELDS['Titel'].'%' #>

Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 (2012-2016)

Vermindering van de milieudruk door preventie en recycling, dat is het doel van het beleid op het gebied van verpakkingen. De Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 geeft invulling aan de inspanningen die gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en het Rijk hierbij plegen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.

 

 • Klik hier voor de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 (27 juni 2012).
 • Klik hier voor het Addendum.

Voortgang

In de Raamovereenkomst is afgesproken dat de voortgang van de afspraken jaarlijks wordt gemonitord en dat de Tweede Kamer hierover wordt geïnformeerd. 

Op 30 december 2013 verscheen de eerste jaarrapportage over de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

 • Klik hier voor de rapportage: Uitvoering afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen (30 december 2013).
 • Klik hier voor bijlage: Resultaten van de pilot Drankenkartons.

 Op 16 april 2015 verscheen de tweede voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.

 • Klik hier voor de aanbiedingsbrief (16 april 2015).

Op 11 juli 2016 is de voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen aan de Tweede Kamer aangeboden door staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 • Klik hier voor de aanbiedingsbrief (11 juli 2016).
 • Klik hier voor bijlage: Uitvoering afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen (in 2015).
 • Klik hier voor bijlage: Advies met betrekking tot opzet monitoring pilot nieuwe beloningssystemen (KIDV).
 • Klik hier voor bijlage: Statistisch onderzoek glasinzameling (Nedvang).
 • Klik hier voor bijlage: Monitoring Verpakkingen - Resultaten inzameling en recycling 2014 (Afvalfonds Verpakkingen).
 • Klik hier voor bijlage: Toezicht recyclenormen Besluit beheer verpakkingen (onderdeel glazen en bedrijfsmatig kunststof verpakkingen 2014, ILT). 

 

 

 

 

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AS title, IF(Binary1!='', true, false) AS hasImage, IF(contenttype=2, Integer2, ' at line 1